Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
USLUGE 
 

01 KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO 


Standardne knjigovodstvene usluge podrazumevaju sve vrste knjiženja ( u zavisnosti od obima posla i ugovornih obaveza ).

Pored standardnih knjigovodstvenih usluga, iz palete naših proizvoda možete u okviru ugovorene cene koristiti niz pogodnosti potpuno besplatno. 

Zbog velikog broja propisa koje je potrebno pratiti, a radi što kvalitetnijeg obavljanja posla, mnoge delatnosti ne radimo, kao na primer: gradjevina, igre na sreću, promet naftnih derivata, medjunarodni transport... 

 

02 FINANSIJSKI I PORESKI KONSALTING 


U obillju zakonskih propisa, bankarskih pravila i inspekcijskog nadzora nije lako biti na ispravnom putu. 

Naš tim je tu da Vam iskustvom i praćenjem mnoštva propisa olakša snalaženje i uputi Vas na najekonomičniju i legalnu opciju tako što svaku nedoumicu analiziramo sa pravnog i računovodstvenog aspekta. 

 

03 PRIJAVE, ODJAVE, PODNESCI I TERENSKI RAD 


Vaše vreme i Vaši nervi su nam dragoceni, jer mi želimo da se Vi fokusirate na Vašu delatnost kako bi ostvarili profit, a ne na beskrajno tumaranje po šalterima.

Iz tog razloga svakako u okviru mesečne cene podrazumevamo angažovanje našeg tima na poslovima terenskog rada. 

 

04 BESPLATNI MARKETING  


Pri potpisivanju ugovora, dobijate mogućnost besplatne izrade internet sajta.

 

 


 

 

Radi jasnijeg odnosa sa klijentima upućujemo Vas na spisak koji može prilično precizno nabrojati šta možete očekivati od nas i šta podrazumevamo pod knjigovodstvenim uslugama, a šta to one nisu:

 

 

Knjigovodstvene usluge obuhvataju: 

 

 

- Knjižene poslovnih promena na osnovu dostavljene dokumentacije  (evidentiranje svih finansijskih transakcija i obračuna) 

- Kontrolisanje ispravnosti dobijene dokumentacije 

- Uredno vodjenje zakonom propisanih poslovnih knjiga (dnevnik,  glavna knjiga, pomoćne knjige za dvojno knjigovodstvo; PK-1 i  pomoćne knjige za prosto knjigovodstvo) 

- Knjiženje u skladu sa MRS/MSFI, pravilnikom za mikro preduzeća ili  Zakonom o porezu na dohodak gradjana 

- Vodjenje robnomaterijalnog knjigovodstva (izrada kalkulacija i  nivelacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, proizvodnja) 

- Sastavljanje svih poreskih evidencija i obračuna u skladu sa važećim  Zakonima, kao i praćenje stanja poreskih obaveza (evidencija i  obračun PDV-a, poreza po odbitku i ostalih poreskih obaveza) 

- Obračun zarada zaposlenima (izrada obračunskih listića  zaposlenima, izrada rekapitulacije zarada, popunjavanje mesečnih  poreskih prijava za obračunate poreze i doprinose na zarade), izrada   PPPPO obrasca 

- Obračun drugih prihoda (ugovora o delu, ugovora o privremenim i  povremenim poslovima, autorskih ugovora, obaveštenje o ugovorima  za estradu i sličnih obračuna)  

- Kartice osnovnih sredstava, obračun amortizacije osnovnih  sredstava 

- Komunikacija sa nadležnim institucijama, Poreskom upravom,  Fondom PIO, RFZO, NSZ 

- Savetovanje o svim računovodstvenim, finansijskim i deviznim  pitanjima 

- Izrada finansijskih izveštaja: bilans stanja, bilans uspeha, statistički  aneks, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno  poreza na dohodak gradjana, za mala i srednja pravna lica pored  navedenog izrada izvešataja o tokovima gotovine, promenama na  kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje 

- Blagovremeno obaveštavanje o predstojećim poreskim novčanim  obavezama 

- Zastupanje pred poreskim organima i drugim inspekcijskim organima  koji se tiču knjigovodstva 

 

 

Dodatne usluge koje nisu obuhvaćene redovnom mesečnom naknadom za pružanje knjigovodstvenih usluga i koje ne spadaju u domen računovodstva (osim ako drugačije nije uredjeno ugovorom o knjigovodstvenim uslugama): 

 

 

- Rad sa fiskalnom kasom (obuka, servis, šifre artikala i sl.) 

- Vodjenje robnog knjigovodstva

- Pravni poslovi (pravni saveti, izrada ugovora, izrada akata,  obaveštavanje o zakonskim promenama i obavezama uskladjivanja  poslovanja u skladu sa važećim zakonima koji nisu direktno vezani za  finansijske obračune poreza ili doprinosa) 

- Popunjavanje NI obrazaca, primljenih gotovinskih računa, naloga za  prenos, uplatu, isplatu i sl. 

- Slanje izvoda otvorenih stavki kupcima i dobavljačima klijenta 

- Registrovanje privrednog subjekta 

- Registracione promene kod APR-a i drugih nadležnih organa 

- Upis u registar ponudjača za javne nabavke 

- Upis u centralni registar proizvodjača hrane 

- Podnošenje zahteva za reprogram poreskog duga 

- Izrada vanrednog završnog računa 

- Izrada faktura i profaktura za robu ili usluge 

- Registrovanje faktura u CRF 

- Vodjenje dinarske i devizne blagajne 

- Prijava/odjava radnika 

- Izrada ugovora o radu i ostalih akata iz oblasti radnih odnosa  (rešenja o godišnjem odmoru, otkaz ugovora o radu, evidencije o  zaposlenima i radnom vremenu i sl.) 

- Dozvola za rad stranaca 

- Izrada i elektronska predaja poreske prijave godišnjeg poreza na  dohodak gradjana - obrazac PPDG-2R 

- Zbirka podataka u centralnom registru poverenika za informacije od  javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 

- Kucanje ili prekucavanje tekstova 

- Ostale kurirske usluge (kurirske usluge koje nisu vezane za  preuzimanje dokumentacije za knjiženje od klijenta) 

- Overa zdravstvenih kartica zaposlenima, preduzetnicima i članovima  društva

- Pomoć oko izdavanja, produžavanja ili promena ličnih dokumenata  (zdravstvena kartica, lična karta, elektronski sertifikat, pasoš i sl.) 

- Popunjavanje obrazaca za banku za preduzeće/preduzetnika ili  zaposlene 

- Popunjavanje izveštaja za Statistiku 

- Popunjavanje obrazaca za subvencije sa izradom biznis plana 

- Platni promet 

- Dostavljanje izveštaja Upravi za duvan 

- Čuvanje i arhiviranje dokumentacije 

- Obuka vaših zaposlenih ili osnivača (odnosno preduzetnika) za rad  na administrativnim i finansijskim poslovima i poslovima  knjigovodstvene operative 

- Podnošenje zahteva, obaveštavanje i obračunavanje za SOKOJ,  razne takse (komunalna, eko...) i ostale obaveze koje nisu vezane za  poreze i doprinose

- Konslultacije koje nisu direktno vezane za knjigovodstvo ili obračun  poreza i doprinosa (upravljanje poslovanjem, izrada vizit karata,  reklamiranje, odnos sa zaposlenima i sl.)

- Registracija stvarnih vlasnika na sajtu APR-a 

 

 

Za postupanje po svakoj naručenoj dodatnoj usluzi, ukoliko smo u mogućnosti da se prihvatimo posla, cena i uslovi usluge se posebno dogovaraju. Ukoliko Vam neke od poslova koji ne spadaju u domen računovodstva odradimo u okviru redovne mesečne cene iz ugovora, to je gest dobre volje i to ne podrazumeva da ta vrsta usluge postaje naša obaveza i za ubuduće.